Μεταλλικά κτίρια

  steelrenov2Τα μεταλλικά κτίρια είναι κατασκευές που κερδίζουν σταθερά έδαφος στην οικοδόμηση βιοτεχνικών και βιομηχανικών χώρων, αποθηκών και γενικά κτιρίων που απαιτούν υψηλή αντοχή, λειτουργικότητα, αντισεισμικότητα και άριστες συνθήκες εσωτερικού χώρου. Στην συνέχεια αναπτύσσονται συνοπτικά πληροφορίες για όλα τα στάδια σχεδιασμού, μελέτης και κατασκευής.

Παραγωγή, επεξεργασία και μεταφορά

Το υλικό που χρησιμοποιείται στις μεταλλικές κατασκευές είναι ο χάλυβας. Όλα τα δομικά στοιχεία, δοκοί, δικτυώματα, λάμες, κοχλίες, κ.α. κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας χάλυβα, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, με απόλυτη ακρίβεια.

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία υπόκεινται σε χημική επεξεργασία και τελική βαφή πριν μεταφερθούν στο εργοτάξιο, ώστε να αποκτήσουν το μέγιστο των αντοχών σε όλες τις μηχανικές καταπονήσεις αλλά και στις καιρικές συνθήκες (αποφυγή ρηγμάτωσης, παραμόρφωσης και οξείδωσης).

Παράλληλα οι τοιχοποιίες επιλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρεται η μέγιστη ηχομόνωση και θερμομόνωση, ενώ διατίθενται και ειδικά panels που προσφέρουν αντηλιακή προστασία. Η πληθώρα χρωμάτων και υφών μπορούν να προσφέρουν στο τελικό κτίριο άριστη αισθητική εναρμόνιση με το περιβάλλον.

 Πλεονεκτήματα των μεταλλικών κτιρίων

Τα μεταλλικά κτίρια έχουν πληθώρα πλεονεκτημάτων και παρουσιάζουν σαφείς υπεροχές έναντι των συμβατικών κατασκευών, ειδικά όταν απαιτούνται υψηλές αντοχές και προβλέπεται έντονη λειτουργικότητα στο κτίριο.

– Αποτελούν τις πλέον ενδεδειγμένες κατασκευές για βιομηχανικούς χώρους, χώρους αποθήκευσης, κλπ, λόγω της σημαντktiria-5ικής εξοικονόμησης ελεύθερου χώρου.

– Είναι 100% αντισεισμικά, με υψηλή αντοχή σε μετακινήσεις εδαφών, καθιζήσεις, ανεμοπιέσεις, φορτίων χιονιού σύμφωνα με τις διατάξεις των Ευρωκωδίκων (EC). Παράλληλα η αντοχή σε ευκαιριακές ή τυχαίες καταπονήσεις προσφέρει σταθερότητα σε μηχανολογικό εξοπλισμό που λειτουργεί εντός του κτιρίου (πχ γερανογέφυρες).

– Ο ορθολογικός συνδυασμός του χάλυβα με τα υπόλοιπα υλικά (panels, σκυρόδεμα, κλπ) μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία των καλύτερων δυνατών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης.

– Ο χρόνος αποπεράτωσης είναι πολύ σύντομος και –ανάλογα με τα σχέδια- η ολοκλήρωση της κατασκευής διαρκεί από κάποιες ημέρες έως λίγους μήνες.

– Επειδή η εγκατάσταση του μεταλλικού σκελετού γίνεται από εξειδικευμένα συνεργαζόμενα συνεργεία, υπάρχει σημαντική μείωση των απαιτούμενων εισφορών ΙΚΑ.

Σχέδια – Απαιτήσεις

Τα σχέδια και η μορφή της κάθε μεταλλικής κατασκευής προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. Ο απαιτούμενος διαθέσιμος ελεύθερος χώρος, τα ανοίγματα και οι μηχανολογικές απαιτήσεις λαμβάνονται υπ’ όψιν εξαρχής και προβλέπονται σε όλα τα στάδια κατασκευής.

Στην τελική παραγγελία περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά: Δοκοί, δικτυώματα, αντιανέμια, σύνδεσμοι δυσκαμψίας, υλικά επικάλυψης, κουφώματα, μονωτικά υλικά, κλπ.

Κατασκευή – Συναρμολόγηση

Η συναρμολόγηση του μεταλλικού σκελετού ξεκινά άμεσα επί της θεμελίωσης και πραγματοποιείται από ειδικευμένα συνεργεία. Η τοποθέτηση και η σύνδεση των μεταλλικών στοιχείων είναι απολύτως ακριβείς, ενώ τα στοιχεία επικάλυψης τοποθετούνται με απόλυτη συνέχεια ώστε να μην δημιουργηθούν κακοτεχνίες και κενά.

Ηλεκτρικές – Υδραυλικές – Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Κατά τον σχεδιασμό προβλέπονται όλες οι απαιτούμενες, για την σωστή λειτουργία του κτιρίου, εγκαταστάσεις και καταγράφονται στα σχέδια. Η πρόβλεψη είναι απολύτως ακριβής και λαμβάνεται υπ’ όψιν από το εργοστάσιο παραγωγής. Η υλοποίηση των εγκαταστάσεων γίνεται κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης, με τα απαιτούμενα υλικά και μονώσεις.